Vad gör vi?

Arbetar för en aktiv och attraktiv stadskärna

Vem är vi

Eslövs Stadskärneförening är en treparts samverkansorganisation bestående av fastighetsägare, Eslövs Kommun, företagare och föreningsliv i Eslöv. Samtliga parter är medlemmar i föreningen och arbetar tillsammans för en aktiv och attraktiv stadskärna med en god sammanhållning. 

Beslut om att arbeta mer strategiskt långsiktigt togs i fullmäktige år 2017. Beslutsunderlaget är väl genomarbetat och sammankopplat med den plan för centrumutveckling som Eslövs kommun tog fram år 2016. Första verksamhetsåret för Eslövs Stadskärneförening med en heltidsanställd centrumledare var år 2018. Föreningen bildades redan år 2008 och även då med fokus på samverkan mellan stadens aktörer. Genom att växla upp ett steg finns det stora möjligheter för att uppnå den goda samverkan och målbild som parterna tillsammans har.

Tillsammans är vi drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Eslöv är en stad mitt i Skåne med ett starkt företagsklimat och en tillgänglig kollektivtrafik med både buss och tåg. Vi arbetar aktivt för ett brett utbud av handel, service, aktiviteter och kulturupplevelser för alla åldersgrupper. Stadskärneföreningen verkar för att stadens alla aktörer ska finna varandra och hjälpa varandra med glädje, engagemang och omtanke.

 

 

 

Vårt uppdrag

Vår strategi

Arbetsgrupp

Vision – ”Eslöv skall vara en aktiv och attraktiv stad”

Eslövs Stadskärneförening har i uppdrag att vara en samverkanspart och inspiratör genom omvärldsbevakning och att skapa synergieffekter genom god samverkan mellan Fastighetsägarna, Eslövs kommun och Handlare. Tillsammans är vi drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Vårt gemensamma mål är att skapa ett aktivt och attraktivt centrum att leva, verka och konsumera i. 

Eslövs centrum är en plats för alla att mötas och umgås på. Tillsammans! Eslövs Stadskärneförening arbetar med fokusgrupper kopplade till organisationens övergripande mål som i sin tur är synkade med den centrumutvecklingsplan som Eslövs Kommun har tagit fram.

Aktiviteter en plats att mötas på och som skapar förutsättning för upplevelser

Stark handel ett bemötande som överträffar förväntningarna

Tryggt & snyggt det ska vara enkelt, rent och vackert att vistas i Eslöv

Utbud etablering attraktivt butiksutbud

Fokusgrupp Stora Torg tillfällig grupp med fokus på kommunikation kring ombyggnaden av torget

Centrumledare

Centrumledarens roll är en väldigt viktig funktion och ett kugghjul som måste finnas på plats för att få navet att smidigt röra sig åt rätt riktning. Uppdraget är att skapa en aktiv och attraktiv stadskärna! Genom god samsyn och samverkan och att jobba med grundläggande värden. Som att det ska vara rent och snyggt, tryggt och säkert, finnas ett bra utbud, service, aktiviteter och kulturupplevelser för alla åldersgrupper.

Har du någonting som du skulle vilja berätta för mig som har koppling till centrumutveckling? Då är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontaktuppgifter

Zlatko Nedanovski, centrumledare

0765253737

info@eslovsstad.se

Vår styrelse

Näringslivets representanter

Sevim Mehmet, Eslövs Bowling – styrelseordförande (2022)

Pernilla Svedberg, Specsavers – styrelseledamot (2022)

Petra Hallgren, Intersport – styrelseledamot (2023)

Eslövs kommuns representanter

Eva Hallberg, kommundirektör – vice ordförande (2022)

Lars Persson tf. tillväxtchef, tillväxtavdelningen – styrelseledamot (2021)

Dave Borg, förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnad – styrelseledamot (2023)

Fastighetsägarnas representanter

Kristina Forslund, Eslövs bostads AB – styrelseledamot (2022)

Admir Ibrahimovic, HSB Skåne – styrelseledamot (2022)

Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter AB – styrelseledamot (2023)

Bli medlem idag och marknadsför dig, du också!

Du får många fördelar genom att vara medlem i Eslövs Stadskärneförening.
Bil medlemMarknadsför dig